Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Afdrukken

Algemeen

1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelings-overeenkomst(en) tussen de L.A.M. Verhagen B.V. (hierna: de “zorgverlener”), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden. L.A.M. Verhagen B.V. is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 


Derden

2. De zorgverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De zorgverlener is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.


Kosten en betaling

3. De kosten van de behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s).

4. De zorgverlener berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de door hem/haar gehanteerde standaardprijslijst, welke standaardprijslijst in de praktijk van de zorgverlener ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Indien wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft dan zal de zorgverlener de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover – schriftelijk en/of digitaal - informeren.

5. Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht– uiterlijk 48 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht, zulks met een minimum van € 20,00 (zegge: twintig euro).

6. Betalingen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is de zorgverlener te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen. Heeft de patiënt een machtiging tot automatische incasso afgegeven, dan zal deze worden geïncasseerd ca. 30 dagen na dagtekening van de declaratie. 


Behandeling en informatie

7. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van € 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich brengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door de zorgverlener uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is dan is de zorgverlener niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is - voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.

Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de zorgverlener de patiënt hierover schriftelijk. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.


Reclames en klachten

8. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de zorgverlener schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.


Overschrijding betalingstermijn

9. Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de zorgverlener verschuldigd alle kosten die de zorgverlener moet maken om zijn vordering te incasseren, onverminderd het recht van de zorgverlener om de volledige schade te vorderen..

10. De wettelijke maximale kosten per 1 juli 2012 bedragen:

Hoofdsom   

Percentage ten hoogste

Vergoeding incassokosten

Over de eerste € 2.500

15%

Minimaal € 40

Over de volgende € 2.500

10%

 

Over de volgende € 5.000

5%

 

Over de volgende € 190.000

1%

 

Over het meerdere

0.5%

Maximaal € 6.775

 

11. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.


Aansprakelijkheid

12. De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener.


Conform de Regeling NR/CU-708 (de Regeling Mondzorg) zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, ontvangt u mogelijk een prijsopgave voor geadviseerde behandeling:

De geldigheid van de prijsopgave is beperkt tot de vermelde behandelingen en prestaties. Na aanvang van de werkzaamheden door de zorgverlener noodzakelijk gebleken en uitgevoerde behandelingen en prestaties die niet in de prijsopgave staan vermeld, worden - tenzij anders is overeengekomen- in rekening gebracht conform de tarieven als vermeld in de standaardprijslijst. De zorgverlener zal daarvan niet een nieuwe (dan wel aanvullende) schriftelijke prijsopgave vooraf doen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en het belang van een adequate en effectieve behandeling zich daartegen niet verzet.

Indien het vorengaande daartoe voor je aanleiding vormt, dan verzoek ik jou de prijsopgave voor akkoord te ondertekenenen per post te retourneren, dan wel aan de praktjk te Lichtenvoorde en/of Aalten, of Groenlo af te geven. Volledigheidshalve deel ik je mede dat op alle behandelovereenkomsten tussen jou en de zorgverlener verbonden aan L.A.M. Verhagen B.V. en/of Tandartspraktijk Aalten B.V., onze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De algemene voorwaarden zijn hierboven vermeld. Ondertekening van de prijsopgave offerte strekt tevens ter bevestiging van ontvangst van de algemene voorwaarden, alsmede voor de toepasselijkheid daarvan.

De in de prijsopgave genoemde prijzen zijn geldig gedurende een periode van 60 dagen na datum van de prijsopgave, na ommekoms van welke periode daaaraan geen rechten meer kunnen worden ontleend. De zorgverlener is te allen tijde gerechtigd de prijsopgave schriftelijk in te trekken en/of te wijzigen, waaronder -maar niet beperkt tot- in het geval van tussentijdse wijziging van de standaardprijslijst. Voor de materiaal- en techniekkosten geldt dat de zorgverlener zich het recht voorbehoud om door leveranciers aan hem doorberekende prijswijzigingen, aan de patient door te berekenen.


De privacy van uw persoonsgegevens

Als gevolg van de Europese Privacy Verordening EU 2016/679  informeren wij jou over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Om jouw behandeling uit te kunnen voeren slaan wij, als jouw tandartspraktijk, je persoonsgegevens digitaal op. Wij doen dit onder de volgende voorwaarden en volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.

- Doel van het verwerken van jouw persoonsgegevens is om goede medische behandeling te kunnen uitvoeren. 

- Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derden indien dat nodig is voor de goede medische behandeling.

- Wij zullen jouw gegevens niet langer verwerken dan nodig is voor jouw medische behandeling.
- Je kunt ons schriftelijk om correctie verzoeken indien onze gegevens naar jouw mening niet correct zijn.
- Je kunt ons vragen om het wissen van jouw persoonsgegevens. Wij zijn in dat geval niet langer in staat in jouw verantwoorde medische behandeling te voorzien. 
- Je kunt jouw toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij zijn in dat geval niet langer in staat in jouw verantwoorde medische behandeling te voorzien.
- Je kunt bij ons bezwaar maken indien je het niet eens bent met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Als je het niet eens bent met onze reactie kun je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.
- Jouw verstrekking van jouw gegevens komt voort uit onze contractuele verhouding. Je verstrekt jouw persoonsgegevens aan ons met het doel ons in staat te stellen jouw behandeling goed uit te voeren.
- Wij zullen je informeren indien er iets mis gaat met jouw persoonsgegevens.
- Je kunt inzage verkrijgen in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken door het indienen van een schriftelijk verzoek daartoe.

Wij vragen al onze huidige en nieuwe patiënten hiervoor een toestemmingsformulier te tekenen. Door dit formulier te tekenen, verklaar je het eens te zijn met bovengenoemde en jouw behandelingen uit te willen laten voeren bij onze praktijk. Bovengenoemde geldt eveneens voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Let op! Kind(eren) onder de 16 jaar?

Bij behandeling van kind(eren) jonger dan 16 jaar die onder jouw ouderlijke macht of wettelijke verzorging vallen dien je als ouders/verzorger te tekenen. Bij behandeling van zowel basis- als aanvullende zorg bij kind(eren) jonger dan 16 jaar, die onder jouw ouderlijke macht of wettelijke verzorging vallen, teken je tevens voor toestemming de declaraties rechtstreeks te kunnen declareren bij jouw zorgverzekeraar of een factoring. 

 

Verhagen Volledig MondzorgContactInschrijvenBellenWhatsAppFeedback & SuggestiesVerhagen Volledig Mondzorg